Politykaprywatności

Jako K3 Sp. z o.o. Sp. k. w Grudziądzu, w świetle obowiązujących przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych Państwa jako naszych klientów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

1. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

1.1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”)

1.2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

1.2.1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

1.2.2. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

1.2.3.przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),

1.2.4. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny),

lub

1.2.5. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).

1.3. wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),

1.4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),

1.5. marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),

1.6. tworzenie zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) – przez czas trwania umowy,
a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),

1.7. weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł,
a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem,

1.8. wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu o m.in. dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy
o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

We wskazanych wyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani).

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywania swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przekazywać Państwa dane.

2. Które dane należy nam podać

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwo danych koniecznych do wystawienia faktury (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalnie, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Jednakże w przypadku żądania zawarcia umowy lub wystawienia faktury, koniecznym jest podanie takich danych jak: imię i nazwisko, numer NIP, adres zamieszkania. Aby spełnić ten obowiązek, wykorzystamy podane dane.

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym o korzystaniu z naszych usług, urządzeń czy z naszej strony internetowej. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

3. Dodatkowe informacje o danych osobowych

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwo danych koniecznych do wystawienia faktury (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalnie, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Jednakże w przypadku żądania zawarcia umowy lub wystawienia faktury, koniecznym jest podanie takich danych jak: imię i nazwisko, numer NIP, adres zamieszkania. Aby spełnić ten obowiązek, wykorzystamy podane dane.

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym o korzystaniu z naszych usług, urządzeń czy z naszej strony internetowej. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

4. Komu przekazujemy Państwa dane

Państwa dane przekazujemy:

4.1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

4.1.1. naszym agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,

4.1.2. podwykonawcom wspierającym nas np. przy wykonywaniu usług przez Państwa zamówionych , przy montażu sprzętu, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,

4.1.3. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie,

4.2. innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:

4.2.1. naszym agentom, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy Państwa obsłudze – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń,

4.2.2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

4.2.3 podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenie Zapłaty,

4.2.4 podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

5. Dane z innych źródeł

Państwa dane przekazujemy:

5.1. Przy zawieraniu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców (obecnie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej (podstawa: wykonanie umowy), a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

5.2. W trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy.

5.3. Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

6. Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane przekazujemy:

Obecnie nie planujemy przekazywać Pastw danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię). Jednakże może się okazać, że w czasie trwania umowy decydujemy o przekazaniu danych poza EOG –wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Aktualna informacja o tym, czy i w jaki sposób przekazujemy Państwa dane poza EOG, będzie się znajdować na stronie: ……………………………………………………

7. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

— sprostowania (poprawienie) danych,

— usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwerach internetowych,

— ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji nadanych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),

— dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

— przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w siedzibie firmy K3 Sp. z o.o. Sp. k. lub dzwoniąc pod numer naszej firmy (numer jest dostępny na stronie …………………..).

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać , zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

8. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymiennych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

— ważnie prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

— podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określne sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych cofnięciem takiej zgody).

10. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państw, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

11. Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe:

K3 Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Składowa 9
Grudziądz


Top